บริการพ่นฆ่าเชื้อ Covid-19

เราคือผู้เชี่ยวชาญ บริการก าจัด ปลวก,มด,แมลงสาบ,หนู,นก และพ่นฆ่าเชื้อ Covid-19


บริการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส สายพันธุ์ต่าง ๆ เช่นไข้หวัด ใหญ่,ไข้หวัดที่มาจากไวรัส, covid-19, หรือเชื้อโรคที่แพร่ในอากาศ ทางเราบริการ-พ่นฆ่าแมลง มด ยุง และเชื้อโรคเชื้อรา ไข้หวัดต่างๆ พ่นได้ในทุกถิ่นที่ทั้งโรงงาน และอาคาร บ้านเรือน โรงเรียน และสถานที่ ต่าง ๆ ทั่วไป รวมถึงบริษัท/ห้าง/ร้าน

ให้บริการทั้งในพื้นที่ปกติ และการโรยตัวลงในพื้นที่แคบ การพ่น ยาฆ่าเชื้อฯ สามารถให้บริการได้ทั้งแบบพ่นในอากาศ และพ่นโดยวิธีใช้ น้้า เพื่อเป็นการล้างท้าความสะอาดไปพร้อม ๆ กัน และนอกจากการพ่น ฆ่าเชื้อโรค ที่อาจเป็นภัยต่อร่างกาย และสินค้าด้วยแล้วนั้น ยังเป็นการ พ่นฆ่าแมลงต่าง ๆ ด้วย

บริการพ่นละอองฆ่าเชื้อ : ไวรัส สายพันธุ์ต่างๆ

บริการพ่นละอองฆ่าเชื้อ: ไวรัส สายพันธุ์ต่างๆ
(ล้างท าความสะอาด ไปพร้อมๆกัน)

บริการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส สายพันธุ์ต่าง ๆ เช่นไข้หวัดใหญ่,ไข้หวัด ที่มาจากไวรัส, covid-19, หรือเชื้อโรคที่แพร่ในอากาศ ทางเราบริการ-พ่นฆ่าแมลง มด ยุง และเชื้อโรคเชื้อรา ไข้หวัดต่างๆ พ่นได้ ในทุกถิ่นที่ทั้งโรงงาน และอาคาร บ้านเรือน โรงเรียน และสถานที่ต่าง ๆ ทั่วไป รวมถึงบริษัท/ห้าง/ร้าน ให้บริการทั้งในพื้นที่ปกติ และการโรยตัวลงในพื้นที่แคบ การพ่นยาฆ่าเชื้อฯ สามารถให้บริการได้ทั้งแบบพ่นในอากาศ และพ่นโดยวิธีใช้น้้า เพื่อเป็นการล้าง ท้าความสะอาดไปพร้อม ๆ กัน และนอกจากการพ่นฆ่าเชื้อโรค ที่อาจเป็นภัย ต่อร่างกาย และสินค้าด้วยแล้วนั้น ยังเป็นการพ่นฆ่าแมลงต่าง ๆ ด้วย


หลากหลายปัญหาเชื้อโรคจากสภาพอากาศ หรือสัตว์ต่างๆ

การถ่ายทอดจากคนสู่คน เช่นไข้หวัดต่างๆ หรือเชื้อโรคที่มากับน้้าท่วมขัง, ฝนตก ซึ่งมีเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และยีสต์ ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้จะเข้ามาอยู่ในบ้าน โรงงาน ออฟฟิส ส้านักงาน และสถาน ประกอบการของท่าน ถึงแม้ว่าสถานที่นั้นๆจะอยู่ในที่สูง เช่นชั้น2 หรือ3 เชื้อโรคเหล่านี้ก็สามารถที่จะ กระจายไปได้ทุกถิ่นที่ ส้าหรับท่านที่ต้องการพ่นฆ่าเชื้อดังกล่าว ควรท้าทันที หลังจากตรวจพบเชื้อต่างๆ และควรจัดการพื้นที่ เตรียมความพร้อมส้าหรับการรับการบริการ โดยทางบริษัทอินเซคท์ฯ จะเข้าท้าการ บริการ ด้วยเครื่องพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อไวรัส และแบคทีเรียโดยเฉพาะ พ่นไปยังผนัง และพื้นที่ที่ตรวจพบ ปัญหา และในอากาศภายในสถานที่ดังกล่าว และหลังจากท้าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าของพื้นที่ สามารถที่จะเข้าอยู่ได้ทันที ด้วยเหตุที่ว่าเป็นการฆ่าเชื้อด้วยน้้ายา ที่มีประสิทธิภาพสูง ปราศจากการ รบกวนและระคายเคืองด้วยปัจจัยอื่น

การพ่นยาฆ่าเชื้อฯ จะท้าบริการ 2 ส่วน ได้แก่

พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อรา บริเวณผนัง เป็นการใช้น้้ายาฆ่าเชื้อเฉาพะ ดังนั้น เชื้อโรคบริเวณดังกล่าว ทางเราจะท้าบริการด้วยวิธีการฉีดพ่น อัดน้้ายาเข้าไปยังผนัง ทั้งบริเวณภายนอก และภายใน โดยปกติ แนะน้าให้พ่นเฉพาะบริเวณภายในเพียงอย่างเดียว

พ่นฆ่าเชื้อแบคทีเรียและดับกลิ่นในอากาศ การพ่นลักษณะนี้ จะเป็นการพ่นฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศ โดยเฉพาะพื้นที่ภายในบ้าน, โรงงาน, อาคารส้านักงาน, โรงเรียน และ/หรือสถานประกอบการต่าง ๆ การพ่นฆ่าเชื้อลักษณะดังกล่าว จะเป็นการพ่นฆ่าเชื้อที่ได้ผลในทันทีทันใด เพราะยาฆ่าเชื้อฯ จะเข้าไปจับ กับเชื้อไวรัส และ/หรือ เชื้อโรคต่างๆได้ในทันที ทั้งนี้ น้้ายาฆ่าเชื้อฯที่น้ามาใช้ จะต้องไม่เป็นอันตรายกับคน สัตว์ ในสถานประกอบการนั้น ๆ

น้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ ได้แก่ น้้ายาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส ประสิทธิภาพสูง

 • เป็นน้้ายาชนิดเข้มข้นที่ใช้ส้าหรับการฆ่าเชื้อไวรัส และแบคทีเรียโดยเฉาพะ สามารถใช้ฆ่าเชื้อที่ อัตราส่วนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยไม่ต้องล้างน้้า
 • ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
 • ไม่มีส่วนผสมของสารฟอสเฟต แอมโมเนีย กรด/ด่าง หรือสารท้าละลายชนิดต่างๆ
 • สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อไวรัส, ไข้หวัดนก, ไข้หวัดใหญ่2009, ไวรัสตับอักเสบบี และซ

ลักษณะของการใช้งาน

 • ใช้ฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ที่มากับอากาศ, น้้า, และ/หรือ พาหะอื่นๆ เช่น บุคคลที่เป็นหวัด ติดมาจากสาร คัดหลั่ง, สัตว์ที่เป็นพาหะ และสิ่งของที่ผู้ติดเชื้อสัมผัสจับต้อง
 • ฆ่าเชื้อต่างๆ ในแต่ละผลิตภัณฑ์ (เอกสารตัวน้้ายาเคมีภัณฑ์ที่บริษัท อินเซคท์ เซอร์วิส จ้ากัด เลือกใช้ นั้น มี MSDS ทุกตัว)

กำรพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

2วิธีการนั้นต่างกัอย่างไร แล้วเราควรเลือกแบบไหน

ฆ่าเชื้อโรคในบ้านด้วยการอบโอโซน หรือพ่นน้ำยาแบบไหนกำจัดโควิต 19 ได้ดีกว่ากัน

ในวันที่สังคมกำลังตื่นตัวเรื่องของเชื้อไวรัสเชื้อโควิด19 ความสะอาดและสุขอนามัยในครัวเรือนจึงเป็นสิ่งสำคัญ เเต่การทำความสะอาดบ้านเเบบทั่วไปอาจไม่เพียงพอในการชำระและฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่รอวันเข้ามาคุกคามสุขภาพของคุณ ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าบ้านจะปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค วันนี้เราจึงมีวิธีการป้องกันเเละกำจัดเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพ 2 เเบบมาฝาก สำหรับใช้เป็นข้อมูลเเละตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเพิ่มขึ้นอีกขั้น

“บริการ ฆ่าเชื้อโรคในบ้าน” ในอาคารและบ้านเรือนนั้น แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การอบโอโซน และ การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค แต่ทั้ง 2 วิธีการนั้นต่างกันอย่างไร? เราควรเลือกใช้วิธีการไหน? บ้านและสวนจะมาช่วยทุกท่านหาคำตอบกัน

1.การอบโอโซน

โอโซน หรือ o3 ก๊าซโอโซน คือ ก๊าซออกซิเจนในสถานะพิเศษที่มีโครงสร้าง 3 อะตอม เกิดจากโมเลกุลออกซิเจนได้รับพลังงานจากแหล่งพลังงาน เช่น ฟ้าผ่า แสง UV โคโรน่าดิสชาร์จ จึงเกิดการแตกตัว และรวมเป็น 3 อะตอม ซึ่งจะคงสภาพอยู่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมง

คุณสมบัติในการขจัดเชื้อโรค
เมื่อก๊าซโอโซนไปจับกับตัวเชื้อโรคจะเกิดการแตกตัวเป็น O + O2 และออกซิเจนอะตอมนี้เองที่จะเข้าไปทำลายผนังเซลล์ ทำให้เชื้อโรคทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียสลายไป ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทำการปล่อยโอโซนอบไว้ในห้อง 2-3 ชั่วโมง แม้ว่าโอโซนจะเป็นรูปแบบหนึ่งของออกซิเจน และมีสภาพเป็นพิษเมื่อมีความเข้มข้นมากกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลิตรในอากาศ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ปิดเครื่องผลิตโอโซนและปล่อยห้องทิ้งไว้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง โอโซนภายในห้องจะสลายจาก O3 เป็น O2 จึงรับรองว่าไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย เเน่นอน


ขั้นตอน

เจ้าหน้าที่ประเมินหน้างาน อาจทำความสะอาดเบื้องต้นก่อนหรือไม่ก็ได้ จากนั้นจะทำการปล่อยโอโซนอบไว้ในห้องเพื่อฆ่าเชื้อ โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง และปล่อยทิ้งไว้อีก 1 ชั่วโมงเพื่อรอให้โอโซนสลายตัว จึงสามารถใช้งานห้องนั้นต่อได้ทันที


ค่าใช้จ่าย

ตารางเมตรละ 20-50 บาท สามารถเริ่มต้นในพื้นที่เล็ก ๆ ได้


ระยะเวลาปลอดเชื้อ

เชื้อในห้องจะตายหมดหลังการอบ แต่เนื่องจากโอโซนจะสลายไปจนหมดภายในเวลา 0.5-1 ชั่วโมง ทำให้เชื้ออาจกลับเข้าสู่ภายในห้องได้ใหม่ การอบโอโซนจึงเหมาะกับพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่พลุกพล่าน เช่น ออฟฟิศขนาดเล็ก หรือบ้านเรือนที่พักอาศัยส่วนตัวมากกว่า เพราะสามารถควบคุมการใช้งานได้ดีกว่าพื้นที่ขนาดใหญ่หรือพื้นที่สาธารณะ

ข้อดี

 • ไม่มีสารตกค้าง จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายในระยะยาว
 • ไม่จำเป็นต้องเก็บห้องเพื่อเตรียมอบโอโซน
 • สามารถทำได้บ่อยเท่าที่ต้องการ
 • ราคาย่อมเยา

ข้อสังเกต

 • โอโซนสลายไปอย่างรวดเร็วหลังเสร็จสิ้นขั้นตอน
 • ไม่เหมาะกับพื้นที่ขนาดใหญ่

2.การพ่นฆ่าเชื้อ

การพ่นฆ่าเชื้อ คือการฆ่าเชื้อโรคโดยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย หรือเครื่องพ่นหมอก พ่นละอองฝอย (Misting Sanitize) มักใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง (High-Level disinfectant) อย่าง กลูตารัลดิไฮด์(glutaraldehyde) และสารอื่น ๆ ตามสูตรของแต่ละบรษัท ที่เราสามารถตรวจสอบการอนุญาตผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุอันตรายเหล่านี้ได้ โดยดูจากฉลากบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากอย. หรือเข้าไปสืบค้นที่เว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำยาฆ่าเชื้อเหล่านั้นเหมาะสมกับการนำมาใช้งานตามพื้นที่พักอาศัยได้อย่างปลอดภัยหรือไม่


คุณสมบัติในการขจัดเชื้อโรค

น้ำยาฆ่าเชื้อโรคจะมีกลไกการทำลายเชื้อไวรัส คือเมื่อน้ำยาสัมผัสกับเชื้อโรคจะเข้าไปละลายไขมันในผนังเซลล์ หรือทำให้โปรตีนและกรดนิวคลิอิกของไวรัสเสียสภาพไป

ขั้นตอน

เจ้าหน้าที่ประเมินหน้างานและจัดเตรียมพื้นที่ก่อนพ่นน้ำยา โดยต้องมีการคลุมอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาหารหรือเครื่องนุ่งห่ม เพราะน้ำยาฆ่าเชื้ออาจสร้างความระคายเคืองต่อผิวหนังได้ จากนั้นจึงทำการพ่นน้ำยา และปิดห้องทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพื่อให้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในห้องค่อย ๆ ระเหย ก่อนเปิดระบายอากาศประมาณ 2 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเพื่อความปลอดภัย


ค่าใช้จ่าย

ราคาเหมาเริ่มต้นที่ 2,000 บาท/สำหรับพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตร ขึ้นไป


ระยะเวลาปลอดเชื้อ

ยาฆ่าเชื้อสามารถคงประสิทธิภาพอยู่ได้ประมาณ 1 เดือน ด้วยการฉีดพ่นเป็นละออง พื้นที่ที่ถูกปกคลุมด้วยละอองขอน้ำยาจึงมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคต่อไปได้อีกระยะเวลาหนึ่งตามการใช้งาน

ข้อดี

 • ฆ่าเชื้อโรคได้ตรงจุด สามารถกำหนดคุณสมบัติเพื่อประสิทธิภาพที่ตรงตัวได้
 • ควบคุมพื้นที่และเข้าถึงพื้นที่ที่ต้องการได้ละเอียดกว่า
 • สามารถคงประสิทธิภาพได้ยาวนานกว่า

ข้อสังเกต

 • อาจมีสารตกค้างมากน้อยขึ้นอยู่กับสารที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ
 • มีราคาเริ่มต้นที่สูงกว่าการอบโอโซน แต่สำหรับในพื้นที่ขนาดใหญ่ก็ถือว่าคุ้มค่า เเละเหมาะสมกว่า
 • ต้องสอบถามถึงน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ผู้ให้บริการเลือกใช้ว่ามีสารที่เป็นอันตรายหรือไม่
สำหรับผู้ที่ต้องการฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่ไม่ใหญ่โตมากนัก รวมทั้งไม่ต้องการที่จะต้องจัดเตรียมพื้นที่ “การอบโอโซน” อาจจะเป็นคำตอบที่ดี อีกทั้งราคาเริ่มต้นของบริการยังย่อมเยาว่าการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และที่สำคัญที่สุดคือ ไม่มีสารตกค้างในพื้นที่อย่างแน่นอน แต่ถ้าหากว่าพื้นที่ของคุณนั้นเป็นพื้นที่กึ่งสาธารณะที่มีการใช้งานถี่กว่า หรืออาจจะต้องการการฆ่าเชื้อโรคที่ตรงจุดมั่นใจได้ การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก็จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ๆ เช่น โรงงาน ห้างร้าน หรือบริษัทต่าง ๆ การอบโอโซนจะไม่สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วถึง ในขณะที่การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ขนาดใหญ่นั้นจะมีความคุ้มค่าเเละมีประสิทธิภาพการควบคุมเชื้อโรคได้ดีกว่า เเถมป้องกันในระยะเวลาที่ยาวนานกว่าด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะพิจารณาเลือกใช้วิธีการใดให้เหมาะสม เพื่อป้องกันสุขภาพจากเชื้อโรคร้ายที่นับวันจะทวีความรุนเเรงมากขึ้นทุกที